Het team ?>

Het team

 

_dsc7129

Juf Kim
Knuffels
jufkim@vbsmachelen.be

_dsc7132

Juf Lieve
Kabouters A
met juf Iris
juflieve@vbsmachelen.be

Juf Marieke
Kabouters B
met Juf Freya
jufmarieke@vbsmachelen.be


_dsc7128

Juf Freya
kabouters B
met juf Marieke
juffreya@vbsmachelen.be

 

_dsc7143

Juf Jolien
knuffels B
jufjolien.v@vbsmachelen.be


_dsc7142

Juf Veerle
kapoenen A
met juf Iris
jufveerle@vbsmachelen.be

_dsc7130

Juf Eveline
kapoenen B
met juf Cathy
jufeveline.m@vbsmachelen.be

 

_dsc7134

Juf Cathy
kapoenen B
met juf Eveline
jufcathy@vbsmachelen.be

 

_dsc7138

Juf Caroline
kampioenen A
jufcaroline.dn@vbsmachelen.be


_dsc7136

Juf Els
Kampioenen B
met juf Iris
jufels@vbsmachelen.be

 

_dsc7146

Juf Birgit
1e leerjaar A
met Juf Jozefien
jufbirgit@vbsmachelen.be

 

Juf Jozefien
1e leerjaar A/4e leerjaar

met Juf Birgit
jozefien@vbsmachelen.be

_dsc7077

Juf Caroline
1e leerjaar B
met meester Tibo
jufcaroline.ds@vbsmachelen.be

_dsc7104

Juf Marleen
2e leerjaar A
met meester Jens
jufmarleen@vbsmachelen.be

_dsc7084

Juf Caroline
2e leerjaar B
met meester Jens
jufcaroline.r@vbsmachelen.be


_dsc7073

Juf Jolien
2e leerjaar C
jufjolien.d@vbsmachelen.be

_dsc7082

Meester Jens
2e leerjaar A / 2e leerjaar B
met juf Marleen/juf Caroline
meesterjens@vbsmachelen.be

_dsc7071

Meester Geert
3e leerjaar A
meestergeert@vbsmachelen.be


_dsc7087

Juf Caroline
3e leerjaar B
met meester Tibo
jufcaroline.d@vbsmachelen.be

_dsc7095

Meester Tibo
3e Leerjaar B
met juf Caroline
meestertibo@vbsmachelen.be

_dsc7076

Juf Heidi
Zorgcoördinator
jufheidi@vbsmachelen.be


_dsc7107

Meester Frank
4e leerjaar A
meesterfrank@vbsmachelen.be

_dsc7109

Meester Luc
4e leerjaar B
meesterluc@vbsmachelen.be

_dsc7122

Juf Sylvie
5e leerjaar A
jufsylvie@vbsmachelen.be


_dsc7117

Juf Annick
5e leerjaar B
jufannick@vbsmachelen.be

_dsc7113

Juf Bianca
6e leerjaar A
jufbianca@vbsmachelen.be

_dsc7119

Meester Guy
6e leerjaar B
meesterguy@vbsmachelen.be

 


_dsc7111

Juf Céline
Bewegingsopvoeding kleuter
jufceline@vbsmachelen.be

_dsc7125

Meester Tony
Bewegingsopvoeding lager
meestertony@vbsmachelen.be

_dsc7124

Juf Marie-Rose
Bewegingsopvoeding lager
jufmarieroos@vbsmachelen.be


Juf Lien
Bewegingsopvoeding kleuter
in vervanging van juf Céline (zwangerschap)
juflien@vbsmachelen.be

Juf Eveline
Kinderverzorgster
jufeveline.c@vbsmachelen.be

Juf Iris
Kabouters B op maandag
kampioenen B op woensdag
kapoenen A op donderdag
kabouters A op vrijdag
jufiris@vbsmachelen.be

_dsc7141

Meneer Rudy
Directeur
info@vbsmachelen.be